Jezik
Izbornik
Telefon: +387 (0)35 320220   Fax: +387 (0)35 320221   E-mail: malamatura@pztz.ba   Adresa: Bosne srebrene 119, Tuzla


Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona


Eksterna matura u osnovnim školama sa radnim naslovom „Mala matura“ je zasnovana na našim iskustvima u provođenju eksternog testiranja u osnovnim školama kao i iskustava iz zemalja našeg bližeg i šireg okruženja. Vlada Tuzlanskog kantona je uvrstila eksternu maturu u jedan od prioriteta u svom programu rada, potvrdivši to i u najnovijem Zakonu o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona, gdje se u članu 56. stav 10. istog zakona navodi: “Na kraju devetog razreda utvrđuje se obaveza polaganja eksterne mature u skladu sa pravilnikom kojeg donosi ministar na prijedlog Pedagoškog zavoda“.

Eksterna testiranja nisu novost u našim školama. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona provodi ta testiranja u gimnazijama već od 2005/2006. školske godine, a u  osnovnim školama su provedena tri eksterna testiranja, od od školske 2015/2016.godine provodi se eksterna matura za učenike završnih razreda osnovnih škola TK.

Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona je zasnovana  na opredjeljenju obrazovnih vlasti u BiH da postupno i sistematski uvode reformske procese u osnovnoobrazovni sistem sa konačnim ciljem provjere i poticanja kvalitete obrazovanja učenika osnovnoškolskog uzrasta i povećanju stepena ostvarenih ishoda učenja na kraju osnovnog obrazovanja.

Uvođenje eksterne mature u sistem osnovnog obrazovanja ima dalekosežne ciljeve. Neki od njih su:

  • Da rezultati eksterne mature budu korišteni za stalno poboljšanje kvaliteta rada u školama koji će garantirati bolji uspjeh u budućem školovanju.
  • Mogućnost nastavnicima za analizu svog rada i poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa kojim će učenici biti zadovoljniji.
  • Da rezultati sa eksterne mature budu korišteni kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita. 
  • Rezultati eksterne mature će biti osnova za poboljšanje kvaliteta rada škole, koji treba učenicima omogućiti da steknu praktične životne kompetencije.

 

Eksterna matura će omogućiti da se međusobno uspoređujemo, ali i da se uspoređujemo sa dostignućima učenika iz drugih sredina BiH, kao i sa školama zemalja Evropske unije, što daje mogućnost nesmetanog nastavljanje školovanja u drugim zemljama okruženja i Evropske unije.

Našim učenicima i nastavnicima želimo puno uspjeha u realizaciji eksterne mature.

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 


 
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
malamatura@pztz.ba
www.malamatura.pztz.ba